21 września 2018. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
Szkoła Podstawowa
w Mogielnicy
tel. +48 48 663-50-15
pspmogielnica@wp.pl
  

PEDAGOG SZKOLNY

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OPIEKA PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNA.

1.  Analiza niepowodzeń szkolnych we współpracy z wychowawcami.
2. Praca z uczniami będącymi pod nadzorem kuratorskim.
3. Monitorowanie prawidłowego przebiegu procesu adaptacji w klasie pierwszej oraz w czwartej.
4. Pomoc uczniom wybitnie zdolnym i wyjątkowo słabym.
5. Utrzymywanie kontaktu z Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, MOPS.
6. Udzielanie informacji uczniom, rodzicom i wychowawcom w zakresie organizowanych zajęć przez Poradnię Psychologiczo - Pedagogiczną.
7. Współpraca z Radą Rodziców.
8. Kierowanie uczniów na specjalistyczne badania obejmujące pogłębioną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną w PPP.
9. Zapobieganie niedostosowaniu i patologii społecznej przez wczesną interwencje w przypadku jej wystąpienia w jakiejkolwiek formie.
10. Pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych związanych z niepowodzeniami szkolnymi, konfliktami w rodzinie i grupie rówieśniczej.

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE.

1. Monitorowanie realizacji obowiązku nauki i absencji wśród uczniów.
2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami.
- przeprowadzenia w klasie pierwszej i czwartej zajęć integracyjnych
- zorganizowanie zajęć z zakresu psychoprofilaktyki
- pomoc wychowawcom klas w zorganizowaniu ciekawych lekcji wychowawczych dot. m.in. kontaktu interpersonalnego.
3. Kontrola frekwencji.
4. Rozpoznanie warunków życia uczniów oraz spędzanie przez nich wolnego czasu.
5. Rozmowy dyscyplinujące.
6. Okresowa ocena sytuacji wychowawczej w szkole.
7. Wdrożenie programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki.
8. Zorganizowanie spotkań z funkcjonariuszem Policji dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa w Internecie.

9. Profilaktyka uzależnień – rozmowy indywidualne.

 

PODNOSZENIE WŁASNYCH KWALIFIKACJI.

1. Udział w kursach i szkoleniach.
2. Czynne uczestnictwo w zespole interdyscyplinarnym organizowanym przez Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy.
3. Udział w szkoleniach dotyczących warsztatu pracy pedagoga szkolnego.

DOKUMENTACJA PEDAGOGICZNA.

1. Dziennik pedagoga.
2. Teczki indywidualne uczniów.
3. Korespondencja z sądem rodzinnym, policją, MGOPS-em.

 

POMOC MATERIALNA.

1. Nadzór nad stypendiami socjalnymi przyznawanymi przez UGiM w Mogielnicy  oraz programem „Wyprawka szkolna”.

2. Współpraca z MOPS, Radą Rodziców i innymi instytucjami mogącymi wspomóc działalność szkoły.

3. Udział w programie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa „Szklanka mleka” i „Owoce i warzywa w szkole”

4. Organizowanie pomocy materialnej uczniom.

5. Organizowanie akcji charytatywnych wspomagających dzieci z rodzin potrzebujących.

 

Opracowała;

Danuta Lewandowska

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

 

     Głównym celem pracy psychologa w szkole są działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci przy współpracy z pedagogiem, wychowawcami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom raz tworzenie klimatu do prawidłowego rozwoju osobowości uczniów.

 

            Podstawowe zadania obejmujące opiekę psychologiczną:

 

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, nauczycielom i rodzicom.

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym.

6. Wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły.

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

8. Kształtowanie u uczniów pozytywnego obrazu własnej osoby i prawidłowego funkcjonowania społecznego.

9. Praca z uczniami wymagającymi pomocy psychologicznej.

10. Praca z uczniami będącymi pod nadzorem kuratorskim.

11. Utrzymywanie kontaktu z Policją, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, MOPS.

12. Udzielanie informacji uczniom, rodzicom i wychowawcom w zakresie organizowanych zajęć przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

13. Kierowanie uczniów na specjalistyczne badania obejmujące pogłębioną diagnozę psychologiczno – pedagogiczną w PPP.

14. Zapobieganie niedostosowaniu i patologii społecznej przez wczesną interwencję w przypadku jej wystąpienia w jakiejkolwiek formie.

15. Pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych związanych z niepowodzeniami szkolnymi, konfliktami w rodzinie i grupie rówieśniczej.

 

            Zadania wychowawcze:

 

1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami. Pomoc wychowawcom klas w zorganizowaniu ciekawych lekcji wychowawczych dotyczących m.in. szacunku, wartości społecznych.

2. Rozpoznanie warunków życia uczniów oraz spędzani przez nich wolnego czasu.

3. Rozmowy dyscyplinujące.

4. Organizowanie spotkań z funkcjonariuszem Policji dotyczących bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa w internecie.

5. Profilaktyka uzależnień – rozmowy indywidualne.

 

            Podnoszenie własnych kwalifikacji:

 

1. Udział w kursach i szkoleniach.

2. Udział w szkoleniach dotyczących warsztatu pracy psychologa.


Opracowała:

Aneta Katana

 

 

° DRUKI DLA RODZICÓW

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA