21 września 2018. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
° I. Podstawa prawna
° II. Wprowadzenie
° III. Postanowienia ogólne
° IV. Model absolwenta szkoły
° OBSZARY ZADAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY
° POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
° ZADANIA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOŁY
° POWINNOŚCI WYCHOWAWCY
° PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA, I i II ETAPU KSZTAŁCENIA
° ZASADY WSPÓŁPRACY
° ZADANIA RODZICÓW
° FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
° HARMONOGRAM STAŁYCH UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH
° HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH I WYCIECZEK W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
° WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
° SYSTEM MOTYWACYJNY W WYCHOWANIU
° DZIAŁANIA SZKOŁY SŁUŻĄCE PRZECIWDZIAŁANIU SIĘ ZŁU, ZAGROŻENIOM I PATOLOGIOM
° METODY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO
° MONITORING I EWALUACJA
° TRADYCJE I OBYCZAJE PSP NR 2 IM. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MOGIELNICY
Szkoła Podstawowa
w Mogielnicy
tel. +48 48 663-50-15
pspmogielnica@wp.pl
  

I. Podstawa prawna

I. PODSTAWA PRAWNA

Ø Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ø Deklaracja Praw Człowieka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Ø Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka.

Ø Ustawa z dnia 7. 09.1991r.  o systemie oświaty. (Dz. U. z 1996r. Nr 106, poz.496 z poźn. zm.).

Ø Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy.

Ø Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn.zm. ).

Ø Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej          wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. z 2009r. Nr 1,    poz.1).

Ø Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96).

Ø Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2-15r w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Poz. 1249).

Ø Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010r (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 146).

Ø Rozporządzenie MEN z dnia 31.01.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –    pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Ø Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz.535, z późn. zm.)

Ø Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.).

Ø Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.).

Ø Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. poz. 59) – art.10 ust. 1 pkt 5, art.26 ust 2, art. 78, art. 98-99.

Ø Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 18.08.2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U.poz.1249).

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA