21 września 2018. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
Szkoła Podstawowa
w Mogielnicy
tel. +48 48 663-50-15
pspmogielnica@wp.pl
  

RADA RODZICÓW
23 listopada 2016
REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W MOGIELNICY

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły i ustala cele oraz zadania, organizację działania, zasady przeprowadzania wyborów, tryb podejmowania uchwał, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

Rozdział II

 

NAZWA REPREZENTACJI RODZICÓW.

 

§ 2

 

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. I marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy

 

Rozdział III

 

ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 3

 1. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.

 2. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 4

 1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.

 2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 

Rozdział IV

 

CELE I ZADANIA DZIAŁANIA

 

§ 5

 

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

  a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym;

  b) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy;

  c) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z dyrektorem, Radą pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

  - znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie,

  - uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

  - znajomość i opiniowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego, programów profilaktycznych szkoły dostosowanych do potrzeb środowiska,

  - opiniowanie projektu organizacyjnego szkoły,

  - uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

  - wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,

 4. W razie braku porozumienia rady rodziców z radą pedagogiczną programy i plany ustala dyrektor szkoły.

 


 

 

 

 

Rozdział V

 

ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW

 

§ 6

 

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.

 2. Zebranie klasowe rodziców wybiera spośród siebie „Radę Klasową” rodziców składającą się z co najmniej trzech osób, tak aby można było tworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika, sekretarza.

 3. Wszyscy członkowie Rad Klasowych rodziców tworzą radę rodziców szkoły.

 4. Radę rodziców szkoły reprezentuja Rady Klasowe. Rady klasowe wybierają Zarząd Rady Rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców, oraz komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

 5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie klasowych rad rodziców. Zebranie jest zwoływane raz w czasie kadencji rady. Może być zwołane nadzwyczajne zebranie plenarne rodziców, jeżeli zajdzie szczególna potrzeba.

 6. Prezydium Rady Rodziców powinno liczyć po jednym przedstawicielu rad klasowych, tak, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika oraz komisję rewizyjną. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu.

 7. Komisja rewizyjna składa się, co najmniej z 3 osób.

 8. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły, ( jako ekspertów) – dla wykonania określonych zadań.

 

§ 7

 

Wybory do nowej Rady Rodziców powinny być przeprowadzone do dnia 30 września. Dotychczasowe organy będące reprezentacją rodziców uczniów szkoły lub placówki wykonują zadania Rady Rodziców do czasu nowych wyborów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września.

 

§ 8

 

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od dnia 30 września do dnia 29 września roku następnego.

 


 

Rozdział VI

 

WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW

 

§ 9

 

 1. Wybory do Rad Klasowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 2. Rodzice uczniów wybierają swoich przedstawicieli w Radach Klasowych w sposób następujący:

 

  1) W terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły zwoływane są we wrześniu danego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów.

  2) Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają Rady Klasowe składające się, z co najmniej trzech rodziców uczniów danego oddziału.

  3) W wyborach, o których mowa w pkt. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

  4) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom Rady Klasowej i jej przewodniczy.

  5) Do zadań wychowawcy, jako przewodniczącego, należy:

  - przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady klasowej,

  - nadzorowanie przebiegu głosowania,

  - obliczenie głosów,

  - ogłoszenie wyników głosowania.

  6) Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.

  7) Jawne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

  8) Za wybranych do rady klasowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów.

  9) W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w Radzie Klasowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.

  10) Osoba wybrana do Rady Klasowej musi wyrazić na to zgodę.

  11) Członkowie każdej rady klasowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego, który będzie przedstawicielem Rady Klasowej w Radzie Rodziców. Informacja o osobie będącej przedstawicielem Rady Klasowej jest zamieszczona w protokole.

 

  

Rozdział VII

 

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

§ 10

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

§ 11

 1. Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

 2. W uzasadnionych przypadkach, Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 12


 1. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami i opiniami może występować do:

  a) Dyrektora Szkoły,

  b) Samorządu Uczniowskiego,

  c) organu prowadzącego szkołę,

  d) organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

§ 13

 1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.

 2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

 3. Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.

 

 

§ 14


 1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 3. Program wychowawczy ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 15

 1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, program ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 3. Program profilaktyki ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 16

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

 

§ 17

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

§ 18

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

 

Rozdział VIII

 

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 19

 1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.

 2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

 3. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

§ 20

 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.

 2. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

 3. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.

 4. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

§ 21

 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.

 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

 3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

 

 

§ 22

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, Dyrektor Szkoły zawiesza ich wykonanie informując o tym Radę Rodziców.

 

 

Rozdział IX

 

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW.

 

§ 23

 

 1. Plenarne posiedzenie Rad Klasowych może być zwoływane przez Zarząd Rady Rodziców nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

 2. Zebranie plenarne Rad Klasowych może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych Rad Rodziców, z co najmniej trzech klas, na wniosek Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej – złożony do zarządu rady.

 3. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 3 razy w roku. Na posiedzenie prezydium zaprasza się Dyrektora Szkoły i inne osoby.

 4. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane.

 5. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, Rady Klasowej rodziców, dowolnej grupy rodziców, liczącej nie mniej niż 15% stanu osobowego uczniów. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej musza mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, zarządowi i prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

 6. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

 7. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, Rady Klasowej rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza niż raz na pół roku.

 

Rozdział X

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

§ 24

 1. Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców:

  a) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,

  b) kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,

  c) przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania,

  d) prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

  e) opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,

  f) przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,

  g) podpisywanie uchwał Rady Rodziców,

  h) monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,

  i) informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,

  j) podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium.

 2. Zadania sekretarza Rady Rodziców:

  a) zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,

  b) opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

  c) organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

  d) protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz Zarządu,

  e) prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.

 3. Zadania skarbnika Rady Rodziców:

  a) prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

  b) wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

 4. Zadania Prezydium Rady Rodziców:

  a) bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami,

  b) odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na semestr,

  c) koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców,

  d) zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,

  e) zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

  f) decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

  g) składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.

§ 25

Prawa i obowiązki członka Rady Rodziców:

 1. Członek Rady Rodziców ma prawo do:

  a) czynnego udziału w zebraniach Rady Rodziców,

  b) składania wniosków i projektów uchwał,

  c) udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.

 2. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:

  a) czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,

  b) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

  c) realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Rodziców.

 3. Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

§ 26

 1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.

 2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez Przewodniczącego zebrania.

 3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

 4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.

 5. Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Rodziców.

 

Rozdział XI

 

DOKUMENTOWANIE ZEBRAŃ

§ 27

Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 28

 1. Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.

 2. Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.

 3. Protokolantem zebrania jest Sekretarz Rady Rodziców.

 4. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:

  a) datę zebrania,

  b) numery podjętych uchwał,

  c) wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),

  d) zatwierdzony porządek zebrania,

  e) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

  f) przebieg zebrania,

  g) treść zgłoszonych wniosków,

  h) podjęte uchwały i wnioski,

  i) podpisy przewodniczącego i protokolanta.

§ 29

 1. Protokoły z zebrań Rady Rodziców muszą zawierać pełna datę zebrania.

 2. Uchwały numeruje sie cyframi rzymskimi.

 3. Treść uchwał Rady Rodziców wpisuje się w całości do protokołu.

 4. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

§ 30

 

 1. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.

 2. Przyjęte przez Radę Rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.

 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

§ 31

 1. Protokoły z zebrań komisji powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację pracy Rady Rodziców.

 2. Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły.

 

 

Rozdział XII

 

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW.

 

§ 32

 

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

  a) ze składek rodziców,

  b) z wpłat osób fizycznych, organizacji, stowarzyszeń, instytucji i fundacji,

  c) z dodatkowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły.

 

§ 33

 

 1. Wysokość składki rodziców ustala Prezydium Rady Rodziców na początku każdego roku szkolnego.

 2. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

 3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, to płacą oni za wszystkie dzieci tylko w miesiącu wrześniu, w pozostałych miesiącach za jedno dziecko.

 

§ 34

 

 1. Prezydium podejmuje decyzje o wydatkowaniu środków finansowych zgromadzonych na funduszu.

 2. Prezydium Rady może wydatkować środki finansowe na następujące cele:

  a) pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników itp.,

  b) dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak Dzień Patrona, festyn sportowo – rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych i innych,

  c) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych i innych reprezentujących Szkołę,

  d) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego dla szkoły,

  e) działalność Samorządu Uczniowskiego,

  f) wydatki związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców,

  g) inne ustalone przez Prezydium Rady zgodne ze Statutem Szkoły.

 3. Sposób wydatkowania środków rady może w części być zależny od życzeń, czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady. W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez zgody ofiarodawcy. Cele nie mogą być inne niż określone powyżej.

 

§ 35

 

 1. Wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

  a) Dyrektor Szkoły,

  b) Rada Pedagogiczna,

  c) Samorząd Uczniowski.

  § 36

 

 1. Obsługę księgowo-rachunkową funduszy Rady Rodziców, Prezydium Rady można powierzyć na podstawie stosownej umowy wykwalifikowanej osobie fizycznej bądź podmiotowi gospodarczemu.

  § 37

 

 1. Rada Rodziców posiada w banku bieżący rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania operacji bankowych:

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ RAWSKIEJ

 

21929100010110716220000010


 1. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Zarząd Rady Rodziców poprzez upoważnione osoby: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 2. Na posiedzeniach Prezydium Rady rodziców zarząd przedstawia sprawozdania finansowe z wydanych środków zgromadzonych na funduszu.

 

§ 38

 

 1. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział XII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 39

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – Rada Rodziców na swoje zebrania może zapraszać dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.

 2. Rada Rodziców poprzez różne formy swojego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie.

 3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – zarząd Rady Rodziców może wnieść zażalenie do organu prowadzącego szkołę.

§ 40

Członkowie klasowych rad rodziców, zarządu Rady Rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały wg. procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

§ 41

 1. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia, Prezydium Rady ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.


§ 42

 

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

 

„RADA RODZICÓW przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy

 

 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 27.10.2016r.

 

 

 

Podpisy:


Przewodniczacy Dyrektor Szkoły:

Rady Rodziców

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA